Vedtekter

Her er vedtektene for Gammelstua friluftsbarnehage sa

Barnehagevedtekter for Gammelstua Friluftsbarnehage SA

Sist endret: Årsmøtet 25.04.17

§1- Generelt

Barnehagen skal drives i samsvar med lov om barnehager av 17.juni 2005 og dennes forskrifter

Driftsform

Gammelstua friluftsbarnehage er et samvirkeforetak hvor formålet er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltagelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

Foreningens medlemmer plikter å delta på aktiviteter, dugnader som styret bestemmer. Hvis medlemmer ikke deltar, kan styret kreve økonomisk kompensasjon slik at planlagte arbeidsoppgaver blir gjennomført. Foreningens budsjett - og regnskapsår følger kalenderåret.

§ 2- Formål

Foreningens formål er å drive barnehage. Virksomheten har et ideelt, ikke økonomisk, formål. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

§3- Forvaltning

Overhalla kommune har det overordnede ansvar for tilsyn av barnehagen. Styrer leder virksomheten i samsvar med lover, forskrifter og vedtak som er fattet.

Samarbeidsutvalg og foreldreråd for barnehagen velges i henhold til lov og forskrift.

 

§3-1 Samarbeidsutvalgets sammensetning

Foreldreråd består av alle foreldre i barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av 4 representanter, 2 fra foreldrene og 2 fra de ansatte.  Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Styrer har møte, tale- og forslagsrett.

Møter protokollføres og underskrives av de tilstedeværende.

Samarbeidsutvalgets øvrige myndighet og plikter. (Det vises til: Lov om barnehager av 17.6 2005 § 4.)

§4 Åpningstider

Barnehagens åpningstid er mandag til fredag 07.00-16.30 på virkedager. Barnehagen har fleksibel åpningstid med 0,5 t på morgen og ettermiddag ved behov. Dette skal meldes inn i barnehagen i god tid og senest to dager i forkant.

 Barnehagen er stengt i jul og påske

I perioden siste uke juni til oppstart av nytt barnehageår skal alle barn ha minst tre sammenhengende uker ferie. Melding om barnas ferieavvikling skal meldes barnehagen senest 15.4 på eget skjema

 Barnehagen holder åpent hele sommeren hvis det er minimum 6 barn tilstedte.

I løpet av barnehageåret er det fem planleggingsdager for barnehageansatte. Barnehagen er stengt disse dagene. Datoene annonseres på kommunens hjemmeside før 15.6 

§5- Betaling

Det betales for elleve måneder i året. I juli og august kreves det inn halv månedssats, mens det kreves inn hel månedssats i de resterende månedene:

I tillegg til helplass, tilbys det plasser med denne størrelse:

-80%- 60% og 50%

Foreldrebetalingen følger kommunens satser.

Søskenmoderasjon gis følgende satser:

- 2.barn 30 %

- Øvrige barn 50%

Barnehagen kan kreve inn betaling for mat. Ved sen henting kan man pålegge å dekke de faktiske utgiftene dette medfører. Sats 200,- per påbegynt halvtime ved henting etter barnehagens stengetid

§6- Søknad og opptak av barn

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med §12a i Lov om barnehager og tilhørende forskrifter. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år og senest fra den datoen barnet fyller ett år.

Samvirkeforetaket Gammelstua friluftsbarnehage SA er en heldags barnehage for barn i alderen 0-6 år. Opptaket skjer samordna for hele kommunen, slik at hvert barn kun får tilbud om plass i en barnehage, primært den de har som førsteønske. Opptakskrets for Gammelstua friluftsbarnehage SA er primært barn bosatt i Overhalla kommune. Dersom det er ledig kapasitet, kan det tas opp barn fra omkringliggende kommuner.

Opptak av barn skjer i mars. Søknadsfrist annonseres i Namdalsavisa og på kommunes nettsider. Det benyttes digitalt søknadsskjema både når det gjelder opptak og endring av oppholdstid. Vi har samordnet opptak med kommunale barnehager

Følgende kriterier legges til grunn ved opptak (kriterier i prioritert rekkefølge).

  1. Barn med funksjonshemming etter sakkyndig vurdering. (Sakkyndig vurdering leveres til kommunen)
  2. Barn som har plass fra før og som ønsker utvidet barnehagetilbud.
  3. Søsken av barn som har plass fra før.
  4. Overgang fra kommunal barnehage til privat barnehage og fra privat til kommunal barnehage.
  5. Barn som skal starte på skole neste år
  6. Hensiktsmessig sammensetning av alder og kjønn, hele og delte plasser.

Hovedopptaket kan suppleres i perioden 15.august til 01.februar. Ventelisten fra hovedopptaket gjelder til 15.september.

Ledig plasser annonseres/ajourholdes på kommunens nettside og lyes ut med søknadsfrist 14 dager etter utlysning. Samme kriterier som ved hovedopptak.

Dersom man takker nei til plass i hovedopptaket, mister man lovmessig rett til barnehageplass til neste barnehageår.

§7- Oppsigelse av plass

Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig til barnehagens styrer, med 1 måneds varsel. Ved oppsigelse eller fratredelse etter 28.februar, må det betales til og med juli måned.

Det må betales under barns sykdom. Foreldre kan søke om hel eller delvis friplass. Slike søknader må sendes/behandles av Overhalla kommune.

 Ved manglende betaling av regninger for opphold i barnehagen, kan plassen inndras. Før en barnehageplass inndras skal et sendes ut skriftlig varsel til betaler.

§ 8- Andre forhold

a)       For barn som ikke har fulgt vanlig helsekontroll på helsestasjonen i Overhalla, må det legges fram erklæring om barnets helse jf. Barnehageloven § 23.

b)      Barnehagepersonalet har plikt til å gjennomgå adekvat tuberkulosekontroll

 

c)      Taushetsplikt (jfr.folvaltningsloven § 13)

Personalet i barnehagen, samarbeidsutvalget og representanter i styret har taushetsplikt om forhold som vedrører barn og hjem de blir gjort kjent med gjennom arbeid og tillitsverv.

d)     Opplysningsplikt (jfr. Lov om barnehager §§21 og21)

e)      Politiattest

Alle ansatte skal framlegge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnehagelovens § 19

Utfyllende Retningslinjer

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen skal Samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Ovennevnte vedtekter er godkjent av Årsmøtet i Foreldreforeningen Gammelstua barnehage 20.3.2011, og med endringer gjort i samsvar med årsmøtevedtak 25.04.17